توسعه پایدار

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

توسعه پایدار با عنوان تعادل در تحقق نیازهای انسانی با محافظت از محیط زیست طبیعی تعریف می شود به طوریکه این نیازها نه تنها در حال حاضر می تواند تامین شود، بلکه نیاز آینده نامحدود را نیز تامین کند.این واژه که توسط کمیسیون برانتلند استفاده شد تبدیل به تعریف اغلب نقل شده برای توسعه پایدار شده که می گوید توسعه ای هست که" نیازهای حال حاضر را برآورده می کند بدون تهدید توانایی نسل های آینده برای تامین نیازهایشان."

بخش توسعه پایدار به طور مفهومی می تواند به 4 بعد تقسیم بندی شود: اجتماعی، اقتصادی،محیط زیستی و سازمانی. سه بعد اول اصول کلیدی پایداری را مورد خطاب قرار می دهد، در حالیکه بعد آخر به مسائل سیاست کلیدی سازمانی و ظرفیت می پردازد.