چگونه محصولات کشاورزی را بدون آب نجات دهیم؟

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

همچنانکه جمیعت جهان در حال افزایش می باشد و اثرات تغییرات اقلیمی واضحتر میشود، باید مردم زیادی را با زمینهای قابل کشت کمتری تغذیه کنیم. بیولوژیست مولکولی جیل فارانت پدیده ی نادری را مطالعه کرده است که ممکن است کمک کند." گیاهان رستاخیز"- گیاهان فوق العاده انعطاف پذیر که به ظاهر پس از مرگ دوباره زنده می شوند.آیا انها می توانند در زمین گرمتر و خشکتر از عهده پرورش غذا برآیند؟