قراردادها

اخبار و بررسی قراردادهای منعقده با میزان اشتغال ثابت بالا در این صفحه منتشر می شود. بنگاههای اقتصادی، اقتصاددانان محترم  لطفا نظرات و دیدگاهها و اخبار و اطلاعات خود را در این صفحه اعلان نمایند.

 

CONTRACT

  • 2789 EPC
    30 آذر 1392