طرح های اقتصادی

طرحهای اقتصادی علاوه بر داشتن توجیه اقتصادی از نظر امکان دسترسی به مواد اولیه ، زیرساختهای لازم ، میزان مصرف یوتیلیتی از قبیل انرژی ، آب، برق ، گاز، فرآیند تولید، میزان تولید سالیانه، نحوه  و میزان برگشت سرمایه ی اولیه، امکان گسترش و توسعه ی فازهای بعدی، میزان اشتغال زایی پایدار، حفظ محیط زیست ، تاسیس صنایع پایین دستی ، صنایع حمل ونقل ، امکان صادرات، بازاریابی و تبلیغات و بهینه سازی فرآیند های موجود، استانداردسازی فرآیند های تولید و محصول، رقابتی سازی محصولات و امکان ثبت برند ملی و جهانی باید مورد بررسی قرار گیرد.

branding

زیر مجموعه ها