کارفرمایان

کارفرمایان محترم می توانند پروژه ها ی خود را در این صفحه معرفی و نسبت به اعلام مناقصات ، انتخاب پیمانکار، شرایط عمومی و خصوصی خود را اعلام نمایند.