پروژه جنگل صحرا

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

مطالعات امکان سنجی پروژه صحرا جنگل برای اولین بار در مذاکرات جوی سازمان ملل، COP 15، در کپنهاگ 2009 ارائه شده است.

مفهوم پروزه جنگل صاحارا به عنوان یک راه جدید برای سبز کردن بیابان با اوردن تکنولوزی های زیست محیطی کنار هم با الهام از روش بیو میمکری راه اندازی شد.

نمودار زیر شرایط خطرناک بشر بر روی کره زمین در سال 2050را نشان میدهد. کمبود آب، انتشار دی اکسید کربن، زمینهای بایر در سال 2050 به اوج خود خواهند رسید.

چالشهای جهانی

تا سال 2050 تعداد ساکنین روی کره زمین به 9.3 میلیارد نفر خواهد رسید.در حال حاضر جهان با چالشهای درهم تنیده ای شامل امنیت غذا، آب ، انرژی ، تغییرات اقلیمی و بیابانزایی مواجه می باشد.

هیچ کدام از این چالشها بدون راه حل نمی باشند.

2050