idea

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

این سایت در نظر دارد  شرکتهای دانش بنیان  جدید را معرفی نماید.

 

شرکتهای دانش بنیان چگونه شکل می گیرند؟

مفهوم HIGH-TECH چیست؟

چه سازمانهایی از این شرکتها حمایت می کنند؟

محصولات این شرکتها چیست؟

چه تاثیری بر زندگی روزمره ما دارند؟

تولید ارزش و ثروت این گونه شرکتها به چه میزان می باشد؟

چه ایده هایی می توانند به شرکتهای دانش بنیان تبدیل شوند؟

میزان تولید اشتغال این شرکتها با توجه به سرمایه گذراریها چقدر می باشد؟

ایده شکل گیری این گونه شرکتها در ایران از کی آغاز شده است؟

بنیاد نخبگان چه مسئولیتی در این زمینه دارد؟