شهرکهای صنعتی مناطق محروم

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

این صفحه در اختیار شهرکهای صنعتی مناطق محروم کشور قرار گرفته که آمار تولید ، میزان صادرات ، تعداد شرکتهای مشغول ، اجرای فازهای جدید، نیازمندیها ، امکانات و .... در اختیار علاقه مندان در سرمایه گذاری ، کارآفرینان بومی و حامیان قرار دهد.