پروژه ها

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

معرفی پروژه های تعریف شده ، میزان پیشرفت، مراحل پروژه از طراحی تفصیلی تا راه اندازی، فازهای جدید، میزان مشارکت شرکتها، نوع قرارداها، بررسی بخشهای مختلف از مهندسی، خرید، اجرا و راه اندازی در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد.

انتقال تکنولوژی ، ارتباط با شرکتهای خارجی دارای تکنولوژی در این پروژه ها برسی می شود.

01